اسامی مشابه در زیست شناسی

هیدروکربن:مولکول هایی که درساختار خود فقط H, Cدارندو فاقد اهمیت زیستی ونامحلول اند.
هیدرات کربن:گروهی از ترکیبات زیستی اندکه درساختمان آن ها O, H, Cدارند و دارای اهمیت زیستی فراوانی هستندو در
آب به صورت محلول اند.
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

سیتوپلاسم:ماده ی زنده و نسبتا روان و سیالی است که اندامک های مختلفی در آن جای دارند.
سیتوسل:ماده ی زمینه ای سیتوپلاسم را سیتوسل گویند). یعنی سیتوپلاسم – اندامک ها (
پلاسمودسم:ماده ی زنده ای که منافذ موجود در دیواره سلولی گیاهان را پر می کند و جنس آن ازسیتوپلاسم بوده و توسط
غشای پلاسمایی احاطه شده است. از طریق پلاسمودسم ها آب و موادغذایی و پیام های شیمیایی از سلولی به سلول مجاور منتقل
می شود.
پروتوپلاست: بخش زنده ی سلول) یعنی سیتوپلاسم + غشای سلول (
پلاسموسیت: سلولی که از رشد،تغییر و تقسیم لنفوسیت Bحاصل می شود و توانایی تولید و ترشح پادتن را دارد.
بلاستوسیت: وقتی توده سلولی حاصل از تقسیم زیگوت،به رحم می رسد به شکل توپ توخالی در آمده که بلاستوسیت نامیده
می شود.
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

لیزوزیم: آنزیمی است برون سلولی آه در مایع مخاطی؛اشک؛بزاق و عرق دیده می شود و دیواره سلولی باکتری ها را تخریب
می کند.
لیزوزوم: لیزوزوم کیسه ای غشایی)غشادار(که دارای آنزیم تجزیه کننده است که به همین دلیل یعنی داشتن آنزیم های گوارش
در گوارش سلولی نقش دارد.لیزوزوم ها توسط شبکه آندوپلاسمی زبر و دستگاه گلژی ساخته می شود.
نکته طلایی:هرجاصحبت از فاگوسیتوز است نام آنزیم های لیزوزومی می درخشد!!!!
ریبوزوم: از اجزای بسیار ریز سلول که محل ساخته شدن پلی پپتید است و از پروتئین و rRNAساخته شده و در شبکه
آندوپلاسمی زبر،غشاء خارجی هسته و درون میتوکندری و کلروپلاست یافت می شود. وظیفه ریبوزوم ها مشارکت در پروتئین
سازی است.
ریزوبیوم : نوعی باکتری هتروتروف تثبیت کننده ی نیتروژن است که معمولا در غده های روی ریشه گیاهان تیره پروانه واران مانند سویا،لوبیا،بادام زمینی ، یونجه و شبدر زندگی می کند.
ریزوئید: ساختارهای ریشه مانندی که در عمل جذب نقش دارند. مثلا در کپک سیاه نان ، نخینه هایی توسط آن ها ، قارچ به
درون نان نفوذ می کند ریزوئید نامیده می شود


کیتین : پلی ساکارید ساختاری جانوری است که سخت و محکم است و در پوشش خارجی حشرات و دیواره سلولی قارچ ها
یافت می شود.
کینین:نوعی ماده ی شیمیایی که از پوست نوعی درخت گرفته می شود و در درمان مالاریا استفاده می شود.
کوتین : پلیمری است از اسیدهای چرب طویل.
کراتین : پروتئین ساختاری در مو و ناخن ها.
کوتیکول:پلیمری است از اسیدهای چرب طویل که توسط سلول های روپوستی ترشح شده و از تبخیر آب ، حمله ی میکروب ها
و اثر سرما به سلول های زیرین خود محافظت می کند و اغلب بخش های جوان گیاه را می پوشاند.
سکرتین: هورمونی از دوازدهه است که محرک موثری بر ترشح بیکربنات شیره ی پانکراس است.
کرآتینین: یکی از ماده های دفعی در انسان.
کورتیزول : هورمونی استروئیدی است که از بخش قشری غده ی فوق کلیه ترشح می شود و با تجزیه ی پروتئین ها برای
مصرف انرژی سبب  گلوکز خون می شود و وجود مقادیر بالای آن سبب سرکوب سیستم ایمنی بدن می شود.
کوریون : یکی از پرده های اطراف رویان است که از طریق تعامل با رحم جفت را تشکیل می دهد

۵

همولنف : مایعی است که نقش خون ، مایع میان بافتی و لنف را در جانورانی که گردش خون باز دارند را ایفا می کند
هموئوستازی : مجموعه اعمالی است که در بدن جانداران پرسلولی،برای حفظ پایداری محیط داخلی بدن انجام می شود.
هماتوکریت: نسبت درصد حجم سلول به حجم خون.

۶
پیش ساز:ماده ای که در ساختار )سازه(مواد دیگر به کار می رود.مثلا زیبوز ،آدنین،فسفات،آدنوزین و… همگی پیش ساز
ATPمحسوب می شوند.
پیش ماده:ماده ای که آنزیم روی آن اثر می گذارد. توجه پیش ساز معادل مونومر نمی باشد

۷

صفحه سلولی: در سیتوکینز سلول های گیاهی وزیکول هایی که توسط دستگاه گلژی ساخته شده اند در میانه سلول به یکدیگر
می پیوندند صفحه سلولی یا تیغه میانی را تشکیل می دهند.
صفحه کروموزومی: در مرحله ی متافاز از تقسیم هسته ، سانتریول ها تشکیل دوک می دهند و صفحه سلولی تشکیل می شود.

۸

ملاتونین: هورمونی است که در پاسخ به تاریکی از غده پینه آل ترشح می شود و در ایجاد ریتم شبانه روزی دخالت دارد.
ملانین:رنگیزه ی تیره کننده ی رنگ ها.
متیونین: نوعی آمینو اسید که کدون AUGآن را رمز می کند و tRNAآغازگر همیشه ناقل آن است.
متان: ساده ترین هیدروکربن است با فرمول شیمیاییch4

۹
آلبومین : پرو تئین ذخیره ای در سفیده تخم مرغ و همچنین پروتئین موجود در پلاسمای خون نیز هست .
آلبومن : از لقاح یکی از آنتروزوئیدها با سلول دوهسته ای تخم تریپلوئید ) ( ۳nبه وجود می آید که از تقسیم و رشد این سلول
، آلبومن تشکیل می شود که سرشار از مواد غذایی است که رویان از آن تغذیه می کند .
آمنیون : یکی از پرده های محافظ رویانی است که دور، رویان کشیده شده و از آن حفاظت می کند

۱۰

فیبر :نوعی سلول اسکلرانشیمی است که دراز و کشیده بوده و درمیان بافت های دیگر قرار گرفته اند .
فیبرین : رشته های نامحلولی که در روند انعقاد خون ،تحت اثر ترومبین بر فیبرینوژن به وجود می آیند و گلبول های
خون را با خود جمع می کنند و لخته را می سازند .
فیبریل :چند هزار از رشته های سلولزی که در کنار یکدیگر قرارمی گیرند یک فیبریل سلولزی را تشکیل می دهند .

۱۱

اینترفرون : پروتئینی است که از سلول های آلوده به ویروس ترشح می شوند و سبب مقاومت کوتاه مدت سایر سلول ها به
انواع ویروس ها می شوند .
اینترون : مناطقی از DNAیوکاریوتی که رونوشت آن از RNAاولیه حذف می شود .
اینترفاز : مرحله ای از مراحل چرخه سلولی ، یک سلول یوکاریوت است که حدود %۹۰زندگی سلول در سه قسمت
G؛S؛ Gسپری می شود که مجموعا به این مراحل اینترفاز می گویند

۱۲

سانتریول : هر سانتریول یک جسم کوچک استوانه ای شکل است که از ۹دسته سه تایی میکروتوبول تشکیل شده است .
سانترومر: دو کروماتید خواهری یک کروموزوم مضاعف در محلی به نام سانترومر به یکدیگر متصل می شوند.

۱۳

آب شامه : آب شامه یا پریکارد لایه ی خارجی قلب است که دو جداره بوده و از نوع پوشش پیوندی است.
سخت شامه: لایه خارجی مننژ که از نوع بافت پیوندی محکمی است.
نرم شامه : لایه داخلی مننژ که دارای مویرگ های خونی فراوانی است و بافت عصبی را تغذیه می کند.

۱۴

کروموزوم : هر واحد مستقل وراثتی که در زمان تقسیم یک سانترومر دارد یک کروموزوم است .
به عبارتی : درون هسته سلول یوکاریوتی معمولا چندین کروموزوم قرار دارند.هرکروموزوم حاوی DNAو پروتئین است.
کروماتید: هرکروموزوم مضاعف از دونیمه ی همانند به نام کروماتید ساخته شده است.
کروماتین: وقتی سلول در حال تقسیم نیست ، کروموزوم به صورت رشته های باریک و درهم تنیده دیده می شود و توده ای
تشکیل می دهند که کروماتین نام دارد.

۱۵

نوکلئوزید :یک قند ۵کربنه ) ریبوز یا دئوکسی ریبوز ( باز آلی نیتروژن دار).آه البته مونومر نوکلئیک اسیدها محسوب نمی
شوند(.
نوکلئوتید:واحدهای سازنده )مونومر( نوکلئیک اسیدها را نوکلئوتید می گویند که سه جزء دارد : قند ۵کربنه )ریبوز یا
دئوکسی ریبوز( باز آلی نیتروژن دار و از یک تا سه گروه فسفات.**
**نوکلئوتیدها در ابتدا به صورت آزاد،سه گروه فسفاتی دارند،اما هنگام برقراری پیوند با
یکدیگر،دو گروه فسفات خود را از دست می دهند و فقط با یک گروه فسفات در رشته ی پلی
نوکئوتیدی جای می گیرند….

نوکلئوزوم : DNAدر محل هایی حدود دو ، دور حول ۸مولکول هیستون می پیچند و ساختار حاصل نوکلئوزوم نام دارد.
ناحیه نوکلئوئیدی: در سلول های پروکاریوتی ،هسته ی مشخص و سازمان یافته وجود ندارد و DNAو پروتئین های همراه
آن دورن ناحیه هسته مانندی به نام ناحیه ی نوکلئوئیدی قرار گرفته است.
نوکلئوپلاسمی :مایع ژلاتینی است آه درون هسته ی سلول قرار دارد و توسط غشا هسته احاطه شده است.

۱۶

سیتوزین: Cباز آلی تک حلقه ای ) پیریمیدین (
سیترولین : نوعی آمینو اسید که پیش ماده ی مسیر سنتز آمینو اسید آرژنین است
) آرژنین  سیترولین  ارنیتین  ( X
سیستئین : نوعی آمینو اسید است با کدون UGUو .UGC
سیتوکینین : هورمونی گیاهی است که در رئوس ریشه تولید می شود و تقسیم سلولی را تحریک می کند و سرعت پیرشدن
برخی اندام های گیاهی را  می دهد و در کشت بافت به منظور تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته استفاده می شود و از
اسپری آن برای شادابی گل و نگهداری میوه ها و سبزیجات در انبار استفاده می شود.
سیتوکینز : فرآیندی که طی آن سیتوپلاسم سلول تقسیم می شود.

(Visited 283 times, 1 visits today)

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Click to Insert Smiley

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette