تمام نکات حشرات

  • حشرات دارای لوله ی گوارشی و گوارش برون سلولی می باشند.
  • ملخ، نوعی جانور گیاه خوار است که لوله ی گوارشی دارد. گوارش فیزیکی ملخ در دهان
   آغاز میشود.
  • گوارش شیمیایی و جذب غذا در معده ی ملخ انجام میشود. روده ی ملخ، نقش آبگیری مواد غذایی را بر عهده دارد
  • حشرات تنفس نایی دارند. لوله های درونی نای در سراسر بدن منشعب میشوند. تبادل گازها از این انشعابات با
   سلول های بدن به طور مستقیم می باشد
  • حشرات گروهی از جانوران می باشند که چند نای دارند.
  • تبادل گازها در حشرات بدون نیاز به همکاری دستگاه گردش مواد و مستقل از آن صورت می گیرد.
  • حشرات دستگاه گردش خون باز دارند.
  • در گردش خون باز، خون از انتهای باز بعضی از رگها خارج می شود.
  • در دستگاه گردش خون حشرات، مویرگ وجود ندارد.
  • در حشرات، شبکه ی مویرگی ناکامل است.
  • در بین سلول های حشرات، همولنف جریان دارد
  • حشرات، مواد زاید نیتروژن دار خود را به شکل اوریک اسید دفع می کنند
  • اوریک اسید، پیچیده ترین نوع مادهی دفعی زاید نیتروژن دار است که سمیت کمتر از اوره و آمونیاک دارد
  • برای تولید اوریک اسید از آمونیاک و دفع آن، انرژی مصرف می شود. انرژی مصرفی برای تولید اوریک اسید بیشتر از اوره است
  • دفع اوریک اسید به آب چندانی احتیاج ندارد و حشرات اوریک اسید را به شکل بلورهای جامد از خود دفع میکنند
  • حشرات اسکلت خارجی از جنس پلی ساکارید سخت و مستحکمی به نام کیتین دارند
  • رشته های کیتینی درون ماده ای زمینه ای از جنس پروتئین قرار می گیرند
  • کیتین در دیواره ی سلولی قارچ ها نیز یافت می شود.
  • حشرات دارای شش پا هستند و با کمک پاها حرکت می کنند.
  • هر پا چند بند دارد که در محل مفصل ها به هم متصل می شوند
  • بندهای پاهای مورچه، توخالی و لوله مانند هستند ولی استحکام آنها زیاد است
  • درون هر پا دو ماهیچهی بسیار قدرتمند و باریک وجود دارد
  • بعضی از حشرات دارای بال هستند و میتوانند پرواز کنند
  • حشرات اولین جانوارانی بودند که بال داشتند
  • به احتمال زیاد موفقیت حشرات در رابطه با قدرت پرواز آنها بوده که به آنها امکان میداده تا به طور مؤثری به جست و جوی غذا، جفت و آشیانه بپردازند.این امر منجر به همیاری بین حشرات و گیاهان گل دار (برای گرده افشانی) شد
  • حشرات اولیه مانند سنجاقک ها دارای دو جفت بال بودند. طول بال های سنجاقکها بیش از یک متر بود
  • دستگاه عصبی حشرات از مغز، طناب عصبی شکمی و دستگاه عصبی محیطی تشکیل شده است
  • مغز حشرات از چند گرهی به هم جوش خورده تشکیل شده است
  • طناب عصبی شکمی حشرات، در هر قطعه از بدن، دارای یک گرهی عصبی است
  • هر گرهی عصبی، فعالیت ماهیچه های همان قطعه را کنترل می کند.
  • در کرم خاکی نیز طناب عصبی شکمی وجود دارد. مهره داران، طناب عصبی پشتی دارند.
  • در حشرات، همانند خرچنگ ها، چشم مرکب وجود دارد.
  • چشم مرکب از تعداد زیادی واحد مستقل بینایی تشکیل شده است.
  • در هر واحد بینایی، یک قرنیه، یک عدسی و تعدادی سلول گیرنده ی نوری وجود دارد.
  • هر واحد بینایی، نور را از بخش کوچکی از میدان بینایی دریافت میکند و تصویر حاصل، موزاییکی است.
  • چشم مرکب، امکان تشخیص جزئی ترین حرکات محیط و احساس کردن به موقع شکارچی را فراهم می کند
  • بسیاری از حشرات، می توانند پرتوهای فرابنفش را ببینند. این توانایی، در گرده افشانی اهمیت دارد.
  • بعضی از گل ها، الگوهایی دارند که برای ما قابل رؤیت نیستند. این الگوها، برای حشرات گرده افشان حاوی اطلاعاتی هستند.
  • حشرات می توانند نور مرئی و فرابنفش را ببینند اما قادر به دیدن طیف امواج الکترومغناطیسی نیستند
  • حشرات، پرندگان و خفاش ها، جانوران گرده افشان هستند. جانوران گرده افشان و گیاهان، رابطه ی همیاری دارند
  • انتقال دانه ی گرده از بخش های نر یک گیاه به بخشهای ماده، گرده افشانی نام دارد.
  • بسیاری از گل ها، گلبرگ هایی با رنگ های درخشان، شهد، بوهای قوی و شکل های جذاب برای جانوران گرده افشان دارند و آنها را به سمت خود می کشند.
  • واکوئل های مرکزی در گلبرگ گیاهان ممکن است رنگیزه هایی داشته باشند که سبب جذب حشرات به هنگام گرده افشانی شود.
  • حشرات گرده افشان، از گل ها به عنوان منبع غذایی استفاده میکنند. این حشرات، گیاه خوار محسوب   میشوند.
  • زنبورهای عسل ماده، شیره ی گل را میخورند و از گرده ها، که غنی از پروتئین هستند، برای تغذیه ی نوزادان خود استفاده می کنند
  • رنگ سفید گل ها، یافتن آنها را در نور بسیار کم شب آسان میکند
  • گرده افشانی بعضی از گیاهان گلدار، همآهنگ با رفتار و ساختار بدن جانور گردهافشان تغییر حاصل کرده است که به آن تکامل همراه میگویند.
   حشرات گرده افشان معمولاً نمی توانند گرده ها را بین گونه های مختلف انتقال دهند؛ زیرا، ساختار بدن آنها فقط برای ورود به گ لهای گونه ای خاص متناسب است و
   یا این که رنگ و مواد شیمیایی ترشح شده از سایر گل ها برای آنها جذاب نیست. این عامل، باعث جدایی مکانیکی گل های گونه های مختلف میشود
  • بعضی از حشرات مثل ملخ نر کروموزوم Yندارند و فرد XOنر می باشد.
   جمعیت حشرات، نوعی جمعیت فرصت طلب است.
   محیط زندگی جمعیت های فرصت طلب، متغیر و غیرقابل پیش بینی است.
   حشرات در بهار و تابستان که شرایط مساعد است، به سرعت رشد میکنند ولی با ظهور بحران، مثلاً سرد شدن هوا، تعداد آنها بهطور قابل توجهی کاهش مییابد.
   در جمعیت های فرصت طلب، بیشترین انرژی صرف تولید مثل می شود.
   در جمعیت های فرصت طلب، مرگ و میر گسترده ی افراد ارتباط چندانی با ژنوتیپ و فنوتیپ آنها، یا تراکم جمعیت ندارد.
   در جمعیت های فرصت طلب، تعداد زیادی زاده به وجود می آیند و اندازه ی کوچکی دارند؛ تعداد افراد بالغی که زنده می مانند، بسیار کمتر از گنجایش محیط است.
   در جمعیت های فرصت طلب، رقابت کم است و زادهه ای ضعیف و نه چندان سالم هم می توانند زنده بمانند.
   حشرات، از روش های مختلفی برای جلب جفت استفاده می کنند.
   بعضی از حشرات، از طریق فرومون جلب جفت میکنند که ساده ترین راه برای جلب جفت است.
   بسیاری از حشرات، صداها یا آوازهای ویژهای برای جلب جفت تولید می کنند.
   شناسایی نر مناسب برای جلب جفت در بعضی از گونه ها، بر اساس الگوی تابش (تعداد تابشها) است.
   حشرات یکی از اولین ساکنان خشکی بودند.
   حشرات فراوانترین و متنوعترین گروه جانوران هستند و بزرگترین ردهی جانوری را تشکیل میدهند.
   حشرات، اولین جانوران تخمگذار در خشکی و اولین جانوران دارای توانایی پرواز بودند.
   عنکبوت، سسک سینه سرخ، سهره ی حشره خوار، جغد، عقاب، گنجشک و مرغ، از حشرات تغذیه میکنند.
   حشراتی، مانند زنبور عسل، موم (نوعی لیپید بسیار آبگریز) تولید میکنند.
   نیش حشرات باعث افزایش پدیدهی حبابدارشدگی در گیاهان میشود.
   نیش حشرات علاوه بر افزایش پدیده ی حبابدارشدگی، به دلیل وارد کردن آسیب مکانیکی به گیاه باعث افزایش میزان اتیلن در گیاه می شود. اتیلن هورمونی گیاهی
   است که هنگام آسیب های مکانیکی افزایش مییابد.
   گیاهان گوشتخوار، مثل گیاه دیونه، از حشرات تغذیه می کنند.
   در اثر تماس بدن حشره یا جانور کوچک دیگر، حرکت هایی در برگ های گیاه ایجاد می شود و جانور به دام میافتد.
   روغن خردل برای بسیاری از حشرات سمّی است.
   نوزاد پروانه ی ابریشم، آنزیم تجزیه کنندهی روغن خردل را دارد و از اثرات سمی آن در امان است.
   بسیاری از هاگداران، مثل عامل مالاریا، به وسیلهی حشراتی مانند پشه ها که از خون تغذیه میکنند، از میزبانی به میزبان دیگر منتقل میشوند
(Visited 106 times, 1 visits today)

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Click to Insert Smiley

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette