ویروس ها

مقدمه
+ اگر چه بعضی باکتری ها و ویروس ها بیماری زایند، اما امروزه در آزمایشگاه های مهندسی ژنتیک از باکتری ها و ویروس هـا بـه فراوانـی
استفاده می شود.
+ باکتری ها امروزه منبع مهم تولید کننده غذا، دارو و بعضی محصولات صنعتی به شمار می روند.
+ همه ی جانداران ویژگی های مشترکی دارند. این ویژگی ها عبارتند از :
– ساختار سلولی دارند.
– تغذیه و تنفس دارند
– قادر به رشد و نمو هستند
– قادر به تولید مثل هستند.
– هومئوستازی دارند.
– سازگاری دارند.
– دارای متابولیسم یا سوخت و ساز هستند.
کوچک ترین جانداری که این ویژگی ها را دارد، باکتری است.
سلول های بدن جانورانی پر سلولی در میان مایعی بین سلولی قرار دارند که کـل آن را در بـدن جـانور، محـیط داخلـی مـی گوینـد.
مجموعه اعمالی که در بدن جانداران پر سلولی برای حفظ پایداری محیط داخلی انجام می شود، هومئوستازی نام دارد.
توجه : جانداران تک سلولی نیز هومئوستازی دارند. در واقع همه ی موجودات زنده ی تک سلولی شرایط نسبتاً پایـداری دارنـد کـه از
محیط خارج متفاوت است.
همه ی جانداران دارای هومئوستازی هستند.
همه ی موجودات هومئوستازی ندارند، برخی مانند ویروس ها هموستازی ندارند.
ویروس ها
+ ویروس در لغت به معنی سم است.
+ ویروس ها از باکتری ها بسیار کوچک ترند و بیشتر ویروس ها فقط با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده اند.
+ ویروس ها همه ی ویژگی های حیات را ندارند، بنابراین زنده محسوب نمی شوند.
توجه : ویروس ها ساختار سلولی ندارند )فاقد اسکلت سلولی(، تحت هیچ شرایطی رشد نمی کنند، هومئوستازی ندارند و متابولیسـمی
درون آن ها رخ نمی دهد. و هم چنین ساختارهای لازم برای پروتئین سازی و نیز آنزیم های لازم بـرای متابولیسـم را ندارنـد )فراینـدهای
متابولیسمی مانند گلیکولیز و چرخه ی کربس را ندارند(. بنابر این برای همانند سـازی بایـد وارد سـلول هـای زنـده شـوند و بـا اسـتفاده از
امکانات سلول میزبان تکثیر شوند.
ویروس ها در بیرون از سلول هیچ گونه فعالیت زیستی ندارند )غیرفعال اند.(
تولید مثل ویروس ها وابسته به سلول میزبان است، پس ویروس ها توانایی تولیدمثل به طور مستقل را ندارند.

منظور از آلوده کردن، وارد شدن ویروس یا ماده ی ژنتیک آن به درون سلول است.
ویروس ها بیشتر آنزیم های لازم برای متابولیسم را ندارند.
برخی ویروس ها آنزیم دارند. خود ویروس آنزیم نمی سازد ولی ممکن است دستور تولید برخی آنزیم ها را داشته باشد.
ویروس ها، پریون ها، ویروئیدها، کواسروات ها و میکروسفرها )فاقد (RNAغیر زنده اند.
ویروس ها در بسیاری از جانداران )گیاهان، جانوران، باکتری ها و …( باعث بروز بیماری می شوند و بنابر این تـأثیر مهمـی بـر دنیـای
زنده بر جای می گذارند.
بعضی از ویروس ها و باکتری ها بیماری زا هستند<
در سال ۱۹۳۵زیست شناسی به نام وندل استنلی توانست ویروس موزاییک تنباکو ) (TMVرا تخلیص کند. ویروس خالص شده، اگـر
به شکل بلور بود، اما می توانست گیاهان سالم را بیمار کند. چون تبلور، یکی از ویژگی های مواد شیمیایی است. استنلی نتیجه گرفـت
TMVیک ماده شیمیایی است نه یک موجود زنده.
TMV عامل ایجاد بیماری موزائیک تنباکو در گیاه تنباکو است.
یادآوری : برگ گیاهان تنباکو و توتون منبع نیکوتین است.
نیکوتین نیکوتین نوعی مواد روان گردان است و می تواند وابستگی )جسمی و روحی( ایجاد کند.
منبع: برگ گیاه تنباکو و توتون
قدرت سمیت: ۶۰میلیگرم آن کشنده برای انسان ⇐ بسیار سمی
ویژگی : ماده اعتیادآور که سریعاً وارد خون می شود.
راه ورود به بدن: از طریق سیگار کشیدن
عملکرد نیکوتین : عملکردی شبیه به انتقال دهنده ی عصبی استیل کولین در مغز دارد )شباهت ساختاری و عملکردی(
نتیجه عملکرد:
د به جریان خون و گردش در بدن ⇐اتصال به محل های مخصوص گیرنده های استیل کولین غشا ی در سلول های عصبی به علـت
هت ساختاری با آن ها ⇐ ایجاد تغییرات زیاد ⇐با گذشت زمان انجام کارکرد طبیعی بدن فرد سیگاری در حضور نیکوتین ⇐معتاد
کشیدن سیگار ⇐در صورت حذف ⇐اختلال در حالت طبیعی بدن
جایگاه مخصوصی که نیکوتین به آن ها متصل می شود از مراکز کنترل کننده ی مغز هستند کـه

نیکوتین از مخاط دهان و کیسه های هوایی سریعاً وارد خون می شود، پس نیکوتین از بافت پوششی می تواند عبور کند.
توجه : ویروس موزائیک تنباکو TMVگیاه تنباکو را آلوده می کند و پلازمید Tiبا آلوده کردن گیاه توتون در آن ایجاد گال می کند.
ساختار ویروس ها
ویروس فاقد ساختارسلولی اند.
ویروس ها فاقد اسکلت سلولی، فاقد اندامک های سلولی اند، اما دارای ماده ی وراثتی هستند.
هر ویروس از دو بخش اصلی به نام های ماده وراثتی و پوشش پروتئینی تشکیل شده است، به عبارتی ویروس، قطعه ای از نوکلئیک
اسید است که درون پوششی از پروتئین قرار دارد.
ماده وراثتی ویرو س ها
+ برخلاف سایر سلول های زنده که RNAو DNAدارند، ویروس ها تنها یک نوع نوکلئیک اسید دارند.
توجه : بسته به نوع ویروس، ماده ی ژنتیک آن ممکن است به صورت DNAدو رشته ای، DNAتک رشته ای، RNAدو رشته ای یا
RNAتک رشته ای باشد. همچنین نوکلئیک اسید ویروس ممکن است حلقوی یا خطی هم باشد.
پوشش ویروس ها
+ پوشش پروتیئنی ویروس، کپسید نام دارد.
واحدهای سازنده کپسید، کپسومر نام دارد.
کپسید توسط سلول میزبان ساخته می شود.
همه ویروس ها کپسید دارند و در ویروس ها شکل های مختلفی دارد.
درون کپسید ممکن است DNAیا RNAوجود داشته باشد )نه هر دو(.
توجه : بسیاری از ویروس ها علاوه بر کپسید، غشایی به نام پوشش دارند که کپسید را احاطه می کند. مانند ویروس آنفلوانزا
– این پوشش ویروس را در ورود به سلول یاری می کند.
– این پوشش از پروتئین، لیپید و گلیکوپروتئین ساخته شده است.
– این مولکول ها از سلول میزبانی قبلی تأمین شده اند.
– این پوشش بیش تر در ویروس های جانوری مشاهده می شود.
– وظیفه پوشش )کپسید نه( شناسایی سلول میزبان می باشد و سیستم ایمنی با شناسایی این مولکول ها اقدام به سرکوب عوامل عفونی می کند
در ساختار همه ویروس ها پیوند فسفودی استر و پپتیدی وجود دارد.
ژن پروتئین های ویروس می تواند در ژنوم ویروس قرار داشته باشد ولی ساخته شدن پروتئین ها توسـط ریبـوزوم هـای سـلول میزبـان
صورت می گیرد. مثلاً ژن پروتئین کپسید در ژنوم ویروس قرار دارد ولی رونویسی آن توسط RNAپلیمراز میزبان صورت مـی گیـرد. هـم
چنین فرایند ترجمه توسط ریبوزوم های سلول میزبان صورت می گیرد.

در تولید کپسید در میزبان فرایند رونویسی و ترجمه صورت می گیرد ولی نوع آنزیم ها در رونویسی بر اساس نـوع میزبـان ویـروس مـی
تواند متفاوت باشد. میزبان ویروس ها می تواند سلول پروکاریوتی یا یوکاریوتی باشد:
میزبان باکتریوفاژ ها ⇐ باکتری ها
میزبان هرپس تناسلی ⇐ سلول یوکاریوت مانند سلول های انسان
ژن کپسید هرپس تناسلی توسط RNAپلیمراز IIرونویسی می شود، چون میزبان اختصاصی ویروس هرپس، سلول یوکاریوتی است.
ژن کپسید باکتریوفاژها را RNAپلیمراز پروکاریوتی رونویسی می شود، چون میزبان ویروس، سلول پروکاریوتی است.
کپسید باکتریوفاژ توسط ریبوزوم های ساده و کوچک ساخته می شود.
ویروسها براساس موارد زیر ردهبندی میشوند:

چند نکته ی مفهومی و تکمیلی :
در ساختار ویروس های DNAدار، قند دئوکسی ریبوز و بازهای های آلی T- C- G –Aبه کار رفته است.
در ساختار ویروس های RNAدار، برخلاف ویروس های DNAدار قند دئوکسی ریبوز و نوکلئوتیـدهای تیمـین دار بـه کار
نرفته است.
از ویروس های DNAدار به عنوان وکتور استفاده می شود.
در ویروس های DNAدار میزان جهش پائین است چرا که DNAدو رشته ای است.
در ویروس های RNAدار میزان جهش بالا است چرا که RNAتک رشته ای است.
برخی از ویروس ها در ساختار خود ) در درون کپسید یا در فضای بین کپسید و پوشش( آنزیم هایی )آنـزیم هـای مخصوصـی( دارنـد.
ژن های مربوط به این آنزیم ها که در ماده ی وراثتی ویروس قرار دارند، در سلول میزبان بیان می شوند. در هنگام تولید ویروس، این آنـزیم
ها با آرایش مخصوصی در کنار سایر پروتئین ها و ماده ی وراثتی ویروس قرار می گیرند. این آنـزیم هـا بـه آغـاز تکثیـر ویـروس در س در سـلول
میزبان کمک می کنند

ویروس های بدون پوشش می توانند خشکی PHبالا یا پایین، اثرات پاک کننده ها، دمای کم یا زیاد و…. را تحمـل کننـد، در صـورتی
که ویروس های دارای پوشش معمولاً قادر به تحمل موارد فوق نیستند. به همین علت ویروس های بدون پوشش می توانند از طریق اشیای
آلوده نیز منتقل شوند، در حالی که ویروس های دارای پوشش معمولاً از طریق ترشحات تنفسی، خون، مخاط، بزاق و… منتقـل مـی شـوند.
این ویروس ها برای ایجاد عفونت، نیاز به یک پوشش سالم دارند.
برخی از گلیکو پروتئین های پوشش که منشاء ویروس دارند، می توانند به گیرنده های غشای سـلول میزبـان متصـل شـوند. بـه ایـن
ترتیب ویروس به کمک این گلیکو پروتئین ها می تواند سلول میزبان خود را شناسایی کند. برای مثال ویروس ایدز به کمک نوع خاصـی از
گلیکو پروتئین ها که در پوشش آن جای گرفته اند، می تواند به گیرنده هایی که در غشای پلاسمایی گروه خاصی از لنفوسیت های T وجود
دارند، متصل شود

انواع ویروس از نظر داشتن پوشش
از ویروس هایی فاقد پوشش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ویروس های میله مانند )مارپیچی ( برای مثال TMVکه یک ویروس بدون پوشش اسـت بـه شـکل کپسـید خـود، یعنـی بـه شـکل
مارپیچی است و این ویروس ها با بزرگ نمایی کم تر به شکل میله مانند مشاهده می شود.
ویروس های چند وجهی برای مثال آدنو ویروس که یک ویروس بدون پوشش است، به شکل کپسید خود، یعنی بـه شـکل چنـد وجهـی
است و این ویروس بزرگ نمایی کم تر، کروی به نظر می رسد.
ویروسهای دارای ساختار پیچیده برای مثال ویروسهایی که باکتریها را آلوده میکنند )باکتریوفاژها( ساختار پیچیدهای دارند.
از ویروس های پوشش دار)معمولاً کروی شکل اند( می توان ویروس های زیر را نام برد:
ویروس هرپس تناسلی با کپسید چند وجهی اما با ظاهری کروی شکل
ویروس آنفلوآنزا با کپسید مارپیچی اما با ظاهری کروی شکل
همه ی ویروس های پوشش دار، دقیقا کروی شکل نیستند. برای مثال مقطع ویروس آبله ی گاوی بیضی شکل است.
انوع ویروس بر اساس شکل و ساختار
+ ویروس ها شکل های مختلف دارند.
+ بیشتر ویروس ها به یکی از دو شکل اند: مارپیچی یا چند وجهی.
+ ویروس های مارپیچی شکل، مثل ،TMVظاهری میله مانند دارند و پروتئین های سازنده ی کپسید آن ها مارپیچ و از اطـراف نوکلئیـک
اسید را فرا گرفته اند.
+ ویروس چند وجهی، مانند آدنوو ویروس وجوه متعددی دارد و کروی به نظر می رسد.
+ در بیش تر ویروس ها ی چند وجهی، کپسید از ۲۰وجه مثلثی شکل تشکیل شده است ) کارآمدترین شکل کپسید برای گنجاندن ژنوم(.
توجه : کپسید ویروس ها ممکن است مارپیچی یا چند وجهی نباشد برای مثال ویروس ایدز دارای کپسید مخروطی شکل است

باکتریوفاژها
ویروس هایی که باکتری ها را آلوده می کنند، باکتریوفاژ نامیده می شوند.
باکتریوفاژها ویروس هایی هستند که میزبان آن ها باکتری )حمله فقط به باکتری ها( است.
باکتریوفاژها ساختار پیچیده ای دارند. کپسید آن ها چند وجهی است و یک دم مـارپیچی بـه آن
متصل است.
توجه : ۱دم مارپیچی جزیی از کپسید محسوب نمی شود.
مولکول طویل نوکلئیک اسید آن قدر پیچ و تاب خورده است که توانسته درون کپسید چند وجهی آن ها جای بگیرد.
باکتریوفاژها نوعی وکتور هستند که ژنوم آن DNAاست.
وقتی باکتریوفاژ باکتری را آلوده می کند DNAآن در سلول میزبان شروع به همانند سـازی مـی کنـد. بـا قـرار دادن ژن خـارجی در
DNAباکتریوفاژ امکان تکثیر ژن فراهم می شود.
توجه :۲کپسید باکتریوفاژ، آنزیم های محدود کننده، مهار کننـده، DNAپلیمـراز پروکـاریوتی و RNAپلیمـراز پروکـاریوتی توسـط ریبوزوم های کوچک و ساده ساخته می شوند و نیازی به عوامل رونویسی ندارند.

تکثیر ویروس ها
ویروس ها درون سلول های زنده همانند سازی می کنند.
ویروسها آنزیمهای لازم برای متابولیسم )مانند گلیکولیز و … ( و نیز ساختارهای لازم برای پروتئینسازی )یعنی ریبوزوم ها( را ندارنـد.
بنابراین مجبورند برای همانندسازی به سلولهای زنده )سلولهای میزبان( متکی شوند )یعنی همه ویروسها انگل اجباری درونسلولیاند.(
قبل از آن که ویروس بتواند همانند سازی کند، باید سلول زنده ای را آلوده کرده باشد.
ورود ویروس به درون سلول به خودی خود مضر نیست، اما بعد از چند مرتبه همانند سازی، تعداد ویروس ها آن قدر زیاد می شود کـه
سلول می ترکد و از بین می رود. آسیب سلول ها ممکن است در نهایت به آسیب اندام ها منجر شود به شرطی که تعداد بافت هـایی کـه از
بین می روند، برای از کار افتادن یک اندام کافی باشد.
توجه :۱زیان ویروس ها وقتی آشکار می شود که حتماً سلول میزبان بترکد و از بین برود. اما در سلول های جانوری، ویـروس هـا مـی
توانند آن قدر آهسته همانند سازی کنند که سلول میزبان تخریب نشود. درست است که با همانند سـازی آهسـته ویـروس، سـلول میزبـان
تخریب نمی شود، اما به هر حال ویروس با استفاده از امکانات سلول میزبان همانند سازی می کنـد و ایـن خـود، نـوعی آسـیب بـه سـلول
میزبان محسوب می شود. بنابر این زیان ویروس ها وقتی آشکار می شود که درون سلول ها همانند سازی خود را آغاز می کنند.
راه های گوناگون آلوده سازی سلول ها توسط ویروس ها = شیوه های ورود ویروس به سلول ها
.۱از طریق ایجاد سوراخ در دیواره ی سلولی و بعد تزریق نوکلئیک اسید خود به درون آن مانند باکتریوفاژ ها
.۲از طریق شکاف های کوچک ایجاد شده در دیواره ی سلولی ویروس ها ی گیاهی مانندTMV
.۳از طریق آندوسیتوز مانند ویروس ها ی جانوری ) ، ،HIVآبله گاوی، هرپس تناسلی و آنفلوآنزا(
توجه :۲جابجایی ویروس در پیکر گیاه از طریق پلاسمودسماتا و بافت آبکشی صورت می گیرد.
چرخه ی زندگی ویروس ها

نوع عملکرد ویروس بعد از آلوده سازی بستگی به انتخاب مسیر آن خواهد داشت.
الف: چرخه ی لیتیک
|۲۹۲آموزش مفهومی ترکیبی زیست شناسی پیش دانشگاهی
گاهی ویروس بلافاصله بعد از آن که سلولی را آلوده کرد، شروع به همانند سازی می کند و ویروس های جدیدی را می سـازد. بـه ایـن
مسیر چرخه ی لیتیک می گویند. به عبارتی مراحل آلوده سازی سلول، همانندسازی ویروس همراه با تخریب سلول را چرخـه ی لیتیـک
می نامیم.
ژن های ویروسی، بعد از آن که وارد سلول شدند، امکانات سلول میزبان را در اختیار مـی گیرنـد و بـه تولیـد ژن هـای ویروسـی و نیـز
پروتئین های ویروسی، مثل کپسید می پردازند. سپس پروتئین ها و ژن هـای ویروسـی – در واقـع نوکلئیـک اسـید ویـروس – بـا آرایـش
م مخصوص کنار هم قرار می گیرند و ویروس کامل را پدید می آورند

ب : چرخه ی لیزوژنی
گاهی ویروسها بعد از آن که سلولی را آلوده کردند، تا مدتی درون سلول میزبان باقی میمانند، اما ویروس جدیدی نمیسازند. ژن های
ویروسی به جای آن که به تولید ذرات ویروسی جدید بپردازند، خود را درون کروموزوم میزبان جای می دهند. در این حالت به آن ها پرو-
ویروس گفته می شود. با هر بار تقسیم سلول، پرو – ویروس نیز تقسیم می شود و در نتیجه سلول های حاصل نیز به ویروس آلوده اند.
در چرخه ی لیزوژنی ژنوم ویروسی همانند سازی می کند، بدون آن که سلول میزبان تخریب شود.
در بعضی از ویروس های لیزوژنی، بروز تغییر در محیط ممکن است سبب شود تا پرو- ویروس چرخه لیتیک را آغاز کند. بدیهی اسـت
در این صورت سلول میزبان تخریب می شود
چند نکته ی تکمیلی
-۱در سلول های جانوری، ویروس ها می توانند آن قدر آهسته همانند سازی کنند که سلول میزبان تخریب نشود. مـثلاً ویـروس مولـد
تبخال آدمی، در اعصاب صورت پنهان می شود. وقتی شرایط بدن برای فعالیت ویروس مناسب شد، مانند فشار روحـی )تـرس( و تـب،
ویروس موجب آسیب بافتی می شود و ما آن را به صورت تبخال مشاهده می کنیم.
-۲ویروس ها )باکتریو فاژ ها( در باکتری ها می توانند از طریق چرخه ی لیتیک یا لیزوژنی همانندسازی کنند.
-۳باکتریو فاژ ها نمی توانند به صورت آهسته در باکتری ها همانند سازی کنند، اما برخی از ویروس های جانوری می توانند این مسیر را
طی کنند.
-۴برخی از باکتریو فاژ ها )مانند باکتریو فاژ (T4فقط وارد چرخه ی لیتیک می شوند و برخی دیگر از با کتر یو فاژ ها )مانند با کتر یو فـاژ
( λمی توانند وارد چرخه ی لیتیک یا لیزوژنی شوند.
-۵برخی از ژن های پرو – ویروس ممکن در طی چرخه لیزوژنی بیان شوند. البته در چرخه ی لیرزوژنـی قطعـاً همـه ی ژن هـای پـرو –
ویروس بیان نمی شوند، چون در این صورت ویروس کامل ساخته می شود

در چرخه ی لیزوژنی، سلول میزبان تخریب نمی شود اما ممکن است آسیب ببیند، مثلاً چرخه ی سلولی دچار اختلال شود.
-۷سلول های مرده و سلول های زنده فاقد هسته نمی توانند پرو ویروس تشکیل دهند.
-۸به طور معمول ژنوم ویروس های به کمک آنزیم DNAپلی مراز میزبان همانند سازی می شود. در ضمن اگر ویروس وارد چرخه ی
لیزوژنی شود سرعت همانند سازی ژنوم ویروس و میزبان برابر خواهد شد.
-۹در برخی از ویروس های DNAدار مانند آدنو ویروس همانندسازی DNAویروس به کمک آنزیم DNAپلی مرازی که ژن مربوط به
آن در ژنوم ویروس قرار دارد، انجام می گیرد.
-۱۰تخریب سلول میزبان در اثر تکثیر ویروس به دلایل مختلفی انجام می شود. برای مثال برخی از ویروس ها از سنتز DNA، mRNAو
پروتئین های سلول جلوگیری می کنند و با تخریب DNAسلول میزبان، نوکلئوتید های لازم برای تکثیر ماده ی وارثتی خود را فراهم
می سازد. هم چنین همانند سازی ویروس )در سلول های جانوری( ممکن است باعث پاره شده لیزوزوم ها و مـتلا شـی شـدن سـلول
شود. برخی از باکتریوفاژ ها در اواخر چرخه ی لیتیک باعث تولید آنزیم لیزوزیم می شـوند. ایـن آنـزیم، دیـواره ی سـلولی بـاکتری را

تخریب می کند. در این حالت فشار اسمزی زیاد درون باکتری، سبب تورژسانس و در نهایت ترکیدن سلول می شود و بـه ایـن ترتیـب
باکتریو فاژ های تولید شده، آزاد می گردند

(Visited 82 times, 1 visits today)

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Click to Insert Smiley

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette