محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
پرستاری / واحد پزشکی تهران ۸۱۶۱ الی ۸۲۳۶ ۸۱۱۲ الی ۸۱۶۰ ۸۰۳۶ الی ۸۱۱۱
پرستاری / واحد کرج ۸۱۰۰ الی ۸۱۷۵ ۸۰۵۱ الی ۸۰۹۹ ۷۹۷۵ الی ۸۰۵۰
پرستاری / واحد قزوین ۸۰۰۴ الی ۸۰۷۹ ۷۹۵۵ الی ۸۰۰۳ ۷۸۷۹ الی ۷۹۵۴
پرستاری / واحد مشهد ۷۹۹۴ الی ۸۰۶۹ ۷۹۴۵ الی ۷۹۹۳ ۷۸۶۹ الی ۷۹۴۴
پرستاری / واحد تبریز ۷۹۷۰ الی ۸۰۴۵ ۷۹۲۱ الی ۷۹۶۹ ۷۸۴۵ الی ۷۹۲۰
پرستاری / واحد ورامین ۷۹۵۲ الی ۸۰۲۷ ۷۹۰۳ الی ۷۹۵۱ ۷۸۲۷ الی ۷۹۰۲

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مامایی / واحد پزشکی تهران ۷۹۵۶ الی ۸۰۳۱ ۷۹۰۷ الی ۷۹۵۵ ۷۸۳۱ الی ۷۹۰۶
مامایی / واحد کرج ۷۷۹۵ الی ۷۸۷۰ ۷۷۴۶ الی ۷۷۹۴ ۷۶۷۰ الی ۷۷۴۵
مامایی / واحد ورامین ۷۶۵۳ الی ۷۷۲۸ ۷۶۰۴ الی ۷۶۵۲ ۷۵۲۸ الی ۷۶۰۳
مامایی / واحد قم ۷۵۶۷ الی ۷۶۴۲ ۷۵۱۸ الی ۷۵۶۶ ۷۴۴۲ الی ۷۵۱۷
مامایی / واحد تبریز ۷۵۲۱ الی ۷۵۹۶ ۷۴۷۲ الی ۷۵۲۰ ۷۳۹۶ الی ۷۴۷۱
مامایی / واحد اصفهان(خوراسگان) ۷۳۵۵ الی ۷۴۳۰ ۷۳۰۶ الی ۷۳۵۴ ۷۲۳۰ الی ۷۳۰۵
مامایی / واحد پزشکی تهران-ظرفیت خودگردان ۷۳۳۴ الی ۷۴۰۹ ۷۲۸۵ الی ۷۳۳۳ ۷۲۰۹ الی ۷۲۸۴

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
پزشکی – دکتری عمومی / واحد پزشکی تهران ۱۰۰۱۳ الی ۱۰۰۸۸ ۹۹۶۴ الی ۱۰۰۱۲ ۹۸۸۸ الی ۹۹۶۳
پزشکی – دکتری عمومی / واحد تبریز ۹۹۴۵ الی ۱۰۰۲۰ ۹۸۹۶ الی ۹۹۴۴ ۹۸۲۰ الی ۹۸۹۵
پزشکی – دکتری عمومی / واحد مشهد ۹۸۶۲ الی ۹۹۳۷ ۹۸۱۳ الی ۹۸۶۱ ۹۷۳۷ الی ۹۸۱۲
پزشکی – دکتری عمومی / واحد کازرون ۹۸۳۶ الی ۹۹۱۱ ۹۷۸۷ الی ۹۸۳۵ ۹۷۱۱ الی ۹۷۸۶
پزشکی – دکتری عمومی / واحد ساری ۹۸۲۵ الی ۹۹۰۰ ۹۷۷۶ الی ۹۸۲۴ ۹۷۰۰ الی ۹۷۷۵
پزشکی – دکتری عمومی / واحد اردبیل ۹۷۹۵ الی ۹۸۷۰ ۹۷۴۶ الی ۹۷۹۴ ۹۶۷۰ الی ۹۷۴۵
پزشکی – دکتری عمومی / واحد قم ۹۷۷۶ الی ۹۸۵۱ ۹۷۲۷ الی ۹۷۷۵ ۹۶۵۱ الی ۹۷۲۶

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
دندانپزشکی – دکتری عمومی / واحد دندانپزشکی تهران ۹۹۸۶ الی ۱۰۰۶۱ ۹۹۳۷ الی ۹۹۸۵ ۹۸۶۱ الی ۹۹۳۶
دندانپزشکی – دکتری عمومی / واحد تبریز ۹۹۰۴ الی ۹۹۷۹ ۹۸۵۵ الی ۹۹۰۳ ۹۷۷۹ الی ۹۸۵۴
دندانپزشکی – دکتری عمومی / واحد شیراز ۹۹۰۳ الی ۹۹۷۸ ۹۸۵۴ الی ۹۹۰۲ ۹۷۷۸ الی ۹۸۵۳
دندانپزشکی – دکتری عمومی / واحد اصفهان(خوراسگان) ۹۸۴۰ الی ۹۹۱۵ ۹۷۹۱ الی ۹۸۳۹ ۹۷۱۵ الی ۹۷۹۰

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
داروسازی – دکتری عمومی / واحد علوم داروئی ۹۴۸۵ الی ۹۵۶۰ ۹۴۳۶ الی ۹۴۸۴ ۹۳۶۰ الی ۹۴۳۵
داروسازی – دکتری عمومی / واحد آیت ا… آملی ۹۴۰۰ الی ۹۴۷۵ ۹۳۵۱ الی ۹۳۹۹ ۹۲۷۵ الی ۹۳۵۰
داروسازی – دکتری عمومی / واحد دامغان ۹۳۷۲ الی ۹۴۴۷ ۹۳۲۳ الی ۹۳۷۱ ۹۲۴۷ الی ۹۳۲۲

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
دامپزشکی – دکتری حرفه ای / واحد علوم و تحقیقات ۸۸۴۶ الی ۸۹۲۱ ۸۷۹۷ الی ۸۸۴۵ ۸۷۲۱ الی ۸۷۹۶
دامپزشکی – دکتری حرفه ای / واحد کرج ۸۶۴۶ الی ۸۷۲۱ ۸۵۹۷ الی ۸۶۴۵ ۸۵۲۱ الی ۸۵۹۶
 دامپزشکی – دکتری حرفه ای / واحد بابل ۸۳۷۶ الی ۸۴۵۱ ۸۳۲۷ الی ۸۳۷۵ ۸۲۵۱ الی ۸۳۲۶

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
اتاق عمل / واحد پزشکی تهران ۸۴۷۰ الی ۸۵۴۵ ۸۴۲۱ الی ۸۴۶۹ ۸۳۴۵ الی ۸۴۲۰
اتاق عمل / واحد قزوین ۸۰۷۳ الی ۸۱۴۸ ۸۰۲۴ الی ۸۰۷۲ ۷۹۴۸ الی ۸۰۲۳
 اتاق عمل / واحد پزشکی تهران-ظرفیت خودگردان ۷۸۵۱ الی ۷۹۲۶ ۷۸۰۲ الی ۷۸۵۰ ۷۷۲۶ الی ۷۸۰۱
اتاق عمل / واحد نجف آباد ۷۷۲۵ الی ۷۸۰۰ ۷۶۷۶ الی ۷۷۲۴ ۷۶۰۰ الی ۷۶۷۵
اتاق عمل / واحد قزوین-ظرفیت خودگردان ۷۷۱۹ الی ۷۷۹۴ ۷۶۷۰ الی ۷۷۱۸ ۷۵۹۴ الی ۷۶۶۹
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم آزمایشگاهی / واحد پزشکی تهران ۸۶۹۴ الی ۸۷۶۹ ۸۶۴۵ الی ۸۶۹۳ ۸۵۶۹ الی ۸۶۴۴
علوم آزمایشگاهی / واحد مشهد ۸۴۸۴ الی ۸۵۵۹ ۸۴۳۵ الی ۸۴۸۳ ۸۳۵۹ الی ۸۴۳۴
علوم آزمایشگاهی / واحد پزشکی تهران-ظرفیت خودگردان ۸۴۶۸ الی ۸۵۴۳ ۸۴۱۹ الی ۸۴۶۷ ۸۳۴۳ الی ۸۴۱۸
 علوم آزمایشگاهی / واحد مشهد-ظرفیت خودگردان ۸۱۳۵ الی ۸۲۱۰ ۸۰۸۶ الی ۸۱۳۴ ۸۰۱۰ الی ۸۰۸۵
علوم آزمایشگاهی / واحد کاشان ۸۱۱۴ الی ۸۱۸۹ ۸۰۶۵ الی ۸۱۱۳ ۷۹۸۹ الی ۸۰۶۴

 

 

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم تغذیه / واحد علوم و تحقیقات ۸۹۱۸ الی ۸۹۹۳ ۸۸۶۹ الی ۸۹۱۷ ۸۷۹۳ الی ۸۸۶۸
علوم تغذیه / واحد علوم و تحقیقات-ظرفیت خودگردان ۸۶۱۶ الی ۸۶۹۱ ۸۵۶۷ الی ۸۶۱۵ ۸۴۹۱ الی ۸۵۶۶
 علوم تغذیه / واحد سروستان ۸۳۶۴ الی ۸۴۳۹ ۸۳۱۵ الی ۸۳۶۳ ۸۲۳۹ الی ۸۳۱۴

 

 

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
هوشبری / واحد پزشکی تهران ۸۵۱۹ الی ۸۵۹۴ ۸۴۷۰ الی ۸۵۱۸ ۸۳۹۴ الی ۸۴۶۹
هوشبری / واحد پزشکی تهران-ظرفیت خودگردان ۸۰۵۳ الی ۸۱۲۸ ۸۰۰۴ الی ۸۰۵۲ ۷۹۲۸ الی ۸۰۰۳
هوشبری / واحد تبریز ۷۷۷۶ الی ۷۸۵۱ ۷۷۲۷ الی ۷۷۷۵ ۷۶۵۱ الی ۷۷۲۶
هوشبری / واحد یزد ۷۷۱۷ الی ۷۷۹۲ ۷۶۶۸ الی ۷۷۱۶ ۷۵۹۲ الی ۷۶۶۷
هوشبری / واحد مشهد ۷۶۶۰ الی ۷۷۳۵ ۷۶۱۱ الی ۷۶۵۹ ۷۵۳۵ الی ۷۶۱۰

 

 

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی بهداشت محیط / واحد پزشکی تهران ۶۶۵۷ الی ۶۷۳۲ ۶۶۰۸ الی ۶۶۵۶ ۶۵۳۲ الی ۶۶۰۷

 

 

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی بهداشت حرفه ای / واحد پزشکی تهران ۷۱۴۲ الی ۷۲۱۷ ۷۰۹۳ الی ۷۱۴۱ ۷۰۱۷ الی ۷۰۹۲
مهندسی بهداشت حرفه ای / واحد بروجرد ۶۳۵۸ الی ۶۴۳۳ ۶۳۰۹ الی ۶۳۵۷ ۶۲۳۳ الی ۶۳۰۸

 

 

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
بهداشت عمومی / واحد ساری ۶۶۷۲ الی ۶۷۴۷ ۶۶۲۳ الی ۶۶۷۱ ۶۵۴۷ الی ۶۶۲۲
بهداشت عمومی / واحد کرمانشاه ۶۵۳۶ الی ۶۶۱۱ ۶۴۸۷ الی ۶۵۳۵ ۶۴۱۱ الی ۶۴۸۶
بهداشت عمومی / واحد اراک ۶۴۱۵ الی ۶۴۹۰ ۶۳۶۶ الی ۶۴۱۴ ۶۲۹۰ الی ۶۳۶۵
(Visited 9 times, 1 visits today)

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Click to Insert Smiley

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette