دسته: جمع بندی کنکور

0

#اگزوسیتوز های کتاب درسی

#جمع_بندی #اگزوسیتوز های کتاب درسی #کنکور ۱)  ترشحات قلیایی پروستات ۲) ترشحات وزیکول سمینال ۳) خروج پروتئین مکمل از سلول های پوششی روده و #کبد و #ماکروفاژ ۴)آزاد سازی هپارین از #بازوفیل ۵) ترشح...

0

🍂 نکات مهم فصل ۸ زیست شناسی ۱ 🍂

🍂 نکات مهم فصل ۸ زیست شناسی ۱ 🍂 🍃جانوران ثابت :اسفنج ها، کیسه تنان( شقایق دریایی _ هیدر )،سخت پوستان (کشتی چسب بالغ). 🍃هرجانوری که مفصل دارد، لزوما استخوان ندارد.مانند مورچه. 🍃باافزایش طول...

0

🔴 پروکاریوت ها🚫 :

🔴 پروکاریوت ها🚫 : 🚫 اندامک های غشادار ندارند. 🚫 دستگاه غشای درونی ندارند. 🚫 هسته سازمان یافته ندارند. 🚫 تقسیم میتوز و میوز ندارند. 🚫 چرخه سلولی ندارند. 🚫 مراحل اینترفاز ندارند. 🚫...

0

کرم خاکی

کرم خاکی ✳️همه چیز خوار ✳️دارای چینه دان و سنگ دان ✳️کرم حلقوی ✳️فاقد معده برخلاف انسان،ملخ وپرندگان ✳️مواد دفعی:مواد گوارش نیافته،خاک و سنگریزه ها ✳️روده دارای برجستگی های زیاد ✳️طویل ترین قسمت لوله...

0

🔴پستانداران🔵📚

🔴پستانداران🔵📚 ✅ قدرت پژواک سازی در برخی از آن ها مثل خفاش ، وال و دلفین وجود دارد ✅ مغزشان در دوران جنینی شامل سه بخش جلویی ، میانی و عقبی است ✅ قشر...

0

قید اغلب در کنکور

✖️در اغلب باکتری‌ها، اطراف غشای پلاسمایی را دیواره‌ی  تقریباً سختی به نام دیواره سلولی باکتریایی فرا گرفته است. ✖️اغلب فعالیت‌های شیمیایی سلول (متابولیسم سلولی) در  فضای درون اندامک‌های غشا دار انجام می‌گیرد. ✖️اغلب آنزیم‌هایی...

اولین ها 0

اولین ها

🌀اولین علامت جوانه زنی: ظهور ریشه چه (ریشه‌ی  رویانی) 🤗 🌀اولین اندیشه‌های یک ژن- یک آنزیم: گرو 🤒 🌀اولین قدم برای ساختن پروتئین‌ها: رونویسی 〰 🌀اولین نوکلئوتید رونویسی شده: جایگاه  آغاز رونویسی 🌐 🌀اولین...

ملخ 0

ملخ

☢ملخ 🍋گردش خون : باز و فاقد شبکه ی مویرگی کامل 🍓دارای همولنف 🍋قلب لوله ای 🍓داری ۶حفره و ۶ دریچه 🍋در هنگام انقباض قلب دریچه ها بسته 🍓درهنگام استراحت قلب دریچه ها بازند...

تمام نکات  حشرات 0

تمام نکات حشرات

حشرات دارای لوله ی گوارشی و گوارش برون سلولی می باشند. ملخ، نوعی جانور گیاه خوار است که لوله ی گوارشی دارد. گوارش فیزیکی ملخ در دهان آغاز میشود. گوارش شیمیایی و جذب غذا...