دسته: زیست شناسی سال سوم

0

💢نکات مهم فصل ۴ زیست شناسی ۲💢

💢نکات مهم فصل ۴ زیست شناسی ۲💢 ✍️هرترکیبی که ازسلول سازنده ی خودبه خون واردمیشود،الزاماهورمون نیست:مثل پادتن،هیستامین،فیبرینوژن،هپارین،پروتئین مکمل. ✍️هورمون های تیروئیدی:T3,T4. ✍️هورمون های تیروئید:T3,T4,کلسی تونین. ✍️کار*‌اصلی* غده درون ریز،ترشح هورمون است.(نه تنها کارآن). ✍️بازجذب...

0

💠هاپلوئید و دیپلوئید در کتب زیست شناسی💠

💠هاپلوئید و دیپلوئید در کتب  زیست شناسی💠 ♨️هاپلوئیدها ✅در کاهوی دریایی زئوسپور(۴تاژکه)،گامت وگامتوفیت نر وماده ✅درکپک مخاطی پلاسمودیومی:سلول تاژکدار،سلول های آمیبی شکل وهاگ ✅در کلامیدوموناس:زئوسپور(۲تاژکه) سلول جاندار بالغ-گامت(۲تاژکه) ✅درهمه جاندارانی که چرخه هاپلوئیدی دارند...

0

#اووگونی

۱⃣ #اووگونی 🎯 سلول هایی #دیپلوئید هستند که در دوران #جنینی درون تخمدان قرار دارند و با #میتوز تکثیر می یابند. 🎯 یعنی می توانند در مرحله ی #Sاینترفاز کروموزوم های #تک_کروماتیدی را #مضاعف_کنند...

0

🍂 نکات مهم فصل ۱ زیست شناسی ۲ 🍂

🍂 نکات مهم فصل ۱ زیست شناسی ۲  🍂 🍃درانسان، اندامی که درحفظ ویتامین B12 نقش دارد دردفاع اختصاصی برخلاف دفاع غیراختصاصی نقش ندارد. 🍃اولین خط دفاعی بدن :دفاع غیراختصاصی. 🍃قطرماکروفاژها ۱۰برابر قطرگلبول های...

0

🍂نکات مهم فصل ۲ زیست شناسی ۲🍂

🍂نکات مهم فصل ۲ زیست شناسی ۲🍂 🍃غلاف میلین حاوی ماده ای است که ساختارکلی همه استروئیدها شبیه آن میباشد.(غلاف میلین ازجنس غشای سلولهای جانوری است که درساختارغشای جانوری،کلسترول دیده میشود.) 🍃پایانه آکسونی نورون...