دسته: زیست شناسی سال چهارم

0

💠فصل شارش انرژی💠

💠فصل شارش انرژی💠 🌧☁️🌥⛅️🌤☀️ ☁️🌥⛅️🌤☀️ 🌥⛅️🌤☀️ ⛅️🌤☀️ 🌤☀️ 🌈 🌟اگه گفتن مرحله ای که قند ۶ کربنه مصرف میشه،بگین گلیکولیز،اگه گفته شد مرحله ای که اسید ۶ کربنه مصرف میشه بگید چرخه کربس و...

❤️نکات باکتری❤️ 0

❤️نکات باکتری❤️

❤️نکات باکتری❤️ 🌕🌖🌗🌘🌑🌒🌓🌔🌕 🌖🌗🌘🌑🌒🌓🌔 🌗🌘🌑🌒🌓 🌘🌑🌒 🌑 ۱-هر جاندار شیمیواتوتروف ، نوعی باکتری است. ۲-هر جاندار شوره گذار، باکتری است. ۳-در هر باکتری فتوسنتز کننده ،  منبع انرژی نور است . ۴-درباکتری های فتوسنتزکننده...

0

🍂نکات مهم فتوسنتزوتنفس نوری🍂

🍂نکات مهم فتوسنتزوتنفس نوری🍂 🍃همه سلول های فتوسنتزکننده ،رنگیزه دارند.اماهمه سلول های رنگیزه دار،فتوسنتز نمیکنند.مثل چشم جامی شکل پلاناریا ویاسلول های چشم انسان. 🍃بالاترین درصدجذب نوردررنگیزه های فتوسنتزی مربوط به کلروفیل b ونورآبی است....

0

تکامل حیات و تغییر ویژگی ها

تکامل حیات و تغییر ویژگی ها 🔵اولین سلولها 🔹ویژگی : پروکاریوت + هتروتروف + بی هوازی 🔵گروهی از سلولها تغییر نکردند 🔷مثال : کلستریدیوم بوتولونیم 🔹ویژگی : پروکاریوت + هتروتروف + بی هوازی 🔵کمیاب...

0

نکات مهم فصل ۷ زیست شناسی پیش

نکات مهم فصل ۷ زیست شناسی پیش 💢💢 ✍️*رفتارهای غریزی*درافرادمختلف یک گونه،به یک شکل *انجام میشود*. ✍️*الگوی عمل ثابت* درهمه ی افرادیک گونه *دیده نمیشود*.مثالی که درکتاب برای غازهاذکرشده،فقط درغازهای ماده دیده میشود. ✍️...

0

💠هاپلوئید و دیپلوئید در کتب زیست شناسی💠

💠هاپلوئید و دیپلوئید در کتب  زیست شناسی💠 ♨️هاپلوئیدها ✅در کاهوی دریایی زئوسپور(۴تاژکه)،گامت وگامتوفیت نر وماده ✅درکپک مخاطی پلاسمودیومی:سلول تاژکدار،سلول های آمیبی شکل وهاگ ✅در کلامیدوموناس:زئوسپور(۲تاژکه) سلول جاندار بالغ-گامت(۲تاژکه) ✅درهمه جاندارانی که چرخه هاپلوئیدی دارند...

0

نکات مراحل ترجمه

نکات مراحل ترجمه ◀️ مرحله ی آغاز ۱⃣ در شرایط طبیعی اولین رمزی که در جایگاه p قرار می گیرد👈 AUGاست. واولین tRNA ای که در جایگاه p قرار می گیرد👈 دارای آنتی کدونUACاست(حامل...

0

نکات فصل ۳ پیش دانشگاهی

نکات فصل ۳ پیش دانشگاهی ۱⃣ پیدایش حیات ۴ میلیارد سال پیش با سردشدن سطح سیاره زمین و در برگرفتن ان توسط پوسته ای سنگی،متراکم شدن بخار اب اتمسفر،بارش باران و ایجاد اقیانوس های...