دسته: شیمی یازدهم

0

🔥 خواص ترمودینامیکی:

🔥 خواص ترمودینامیکی: خواص قابل اندازه گیری یک سامانه که بوسیله آن می توان سامانه را توصیف کرد. به دو دسته تقسیم می شوند: خواص مقداری و خواص شدتی 🔷خواص مقداری: خواصی که به...