برچسب: ایمنی

ایمنی 0

ایمنی

🔬چند نکته از ایمنی🕵🏻 🔴ممکنه لنفوسیتی در طول حیات خودش به میکروبی برخورد نکنه و سلول خاطره ای هم تولید نشه… 🔵پادتن ها با افزایش عمل فاگوسیتوز ماکروفاژ ها به نوعی سبب فعالیت آنزیم...

گلبول های سفید 0

گلبول های سفید

💎گلبول های سفید به دو دسته تقسیم میشوند: ۱️⃣- گرانولوسیت ها( نوتروفیل ، بازوفیل و ائوزینوفیل) ۲️⃣- آگرانولوسیت ها( مونوسیت ها و لنفوسیت) ✅نوتروفیل هاشکل های فوق )عمل دیاپدز و فاگوسیتوز انجام می دهند...