📈پتانسیل غشای نورون📉

📈پتانسیل غشای نورون📉 ⤴️در پی باز شدن کانال دریچه دار سدیمی= بسته شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی ✅کانال دریچه دار پتاسیمی بسته میشود. 📌سدیم وارد سلول خواهد شد واختلاف پتانسیل مثبت تر میشود....