#زیست۱ #نکات_زیست @biomedi

از ۲۰ تا ۱۰۰ ..ور به خود آیی به خدایی رسی, [۱۵٫۱۰٫۱۷ ۰۸:۱۲] 🕸تارعنکبوت ازجنس پوتئین ومواددیگراست(پس فقط prنیست) 🕷مقاومت هرتارنسبت ب قطرآن زیاداست(نسبت به قطر) 🕸فقط پروتئین های موجوددرتاراستحکام وچسبندگی وکشسانی بسیارزیاددارند(فقطpr) 🕷عنکبوت...