برچسب: سفری به درون سلول

انواع میکروسکوپ 0

انواع میکروسکوپ

✅انواع میکروسکوپ 🔬 🔴نوری : ✔️با میکروسکوپ نوری میتوان سلول زنده را مشاهده کرد مثلا : ♦️باکتری ها ♦️بخش هایی از درون سلول های یوکاریوتی ( هسته ، میتوکندری ،کلروپلاست ، گلژی ، شبکه...