برچسب: میوز و تولید مثل جنسی

کراسینگ اور 0

کراسینگ اور

کراسینگ اور ۱، کراسینگ آور ، جهش محسوب نمی شود ۲، در جاندارانی که تقسیم میوز ندارند، کراسینگ آور هم دیده نمی شود، مانند الف، باکتری ها، ب، آغازیانی مانند تاژکداران چرخان و اوگلنا...

جهش 0

جهش

جهش جهش به دو علت اصلی دارد ۱، عوامل درونی، هنگام همانند سازی ۲، عوامل محیطی (فرابنفش، اشعه ایکس و ،،،،،) 🔹همه جهش ها باعث تغییر در ماده ی وراثتی سلول می شوند، 🔹جهش...