برچسب: نکات جمع بندی

اولین ها 0

اولین ها

🌀اولین علامت جوانه زنی: ظهور ریشه چه (ریشه‌ی  رویانی) 🤗 🌀اولین اندیشه‌های یک ژن- یک آنزیم: گرو 🤒 🌀اولین قدم برای ساختن پروتئین‌ها: رونویسی 〰 🌀اولین نوکلئوتید رونویسی شده: جایگاه  آغاز رونویسی 🌐 🌀اولین...

ملخ 0

ملخ

☢ملخ 🍋گردش خون : باز و فاقد شبکه ی مویرگی کامل 🍓دارای همولنف 🍋قلب لوله ای 🍓داری ۶حفره و ۶ دریچه 🍋در هنگام انقباض قلب دریچه ها بسته 🍓درهنگام استراحت قلب دریچه ها بازند...

تمام نکات  حشرات 0

تمام نکات حشرات

حشرات دارای لوله ی گوارشی و گوارش برون سلولی می باشند. ملخ، نوعی جانور گیاه خوار است که لوله ی گوارشی دارد. گوارش فیزیکی ملخ در دهان آغاز میشود. گوارش شیمیایی و جذب غذا...

ترین های زیست شناسی 0

ترین های زیست شناسی

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟ترین های زیست شناسی🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 ۱- ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﻨﺘﻮز ﻫﺎ: رﯾﺒﻮز و دﺋﻮﮐﺴﯽ رﯾﺒﻮز ۲- ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ: ﺳﻠﻮﻟﺰ ۳- ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﻏﺸﺎء: ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ ۴- ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ: آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ ۵- ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی...

نکات کنکوری فصل گردش مواد 0

نکات کنکوری فصل گردش مواد

)۱بدن ما دائما تحت تاثیر نیروی گرانش زمین قرار دارد . )۲نیروی گرانش به رانده شدن خون به درون بخش های پایینی بدن کمک می کند . )۳همه ی جانداران باید به تبادل مواد...

اسامی مشابه در زیست شناسی 0

اسامی مشابه در زیست شناسی

هیدروکربن:مولکول هایی که درساختار خود فقط H, Cدارندو فاقد اهمیت زیستی ونامحلول اند. هیدرات کربن:گروهی از ترکیبات زیستی اندکه درساختمان آن ها O, H, Cدارند و دارای اهمیت زیستی فراوانی هستندو در آب به...

ساختار های فاقد سلول 0

ساختار های فاقد سلول

ساختار های فاقد سلول غشای پایه ( شامل پلی ساکاریدهای چسبناک و پروتئین های رشته ای ) کوتیکول ( پلی مری از اسیدهای چرب ) پریون (ذرات عفونی از جنس پروتیین ) ویروئید (قطعات...