برچسب: نکات زیست شناسی سال دوم

اشرشیا کلی 0

اشرشیا کلی

✅اشرشیا کلی 🌀ساکن روده ی بزرگ انسان است و با انسان رابطه ی همیاری دارد. 🌀بخشی از گازهای روده در انسان مانند متان ، هیدروژن و سولفید هیدروژن حاصل عملکرد اشرشیاکلی در روده ی...

صفرا 0

صفرا

🌹صفرا 🔑صفرا، نوعی ماده ی قلیایی است که در کبد ساخته میشود و سپس ترشح میشود. در ترکیب صفرا، سه نوع ماده یافت می شود ۱⃣رنگ ها: بیلی روبین و بیلی وردین؛ که از...

💪انوع مفصل 0

💪انوع مفصل

💪انوع مفصل ۱⃣مفصل گوی و کاسه: مفصل گوی و کاسه باعث می شود استخوان ها بتوانند در همه جهات بچرخند. 💗سر استخوان ران به استخوان لگن. 💗سر استخوان بازو با استخوان کتف. 💗مفصل بین...

ساختار ماهیچه های اسکلتی 0

ساختار ماهیچه های اسکلتی

🎯میون : واحد ساختاری یا همان سلول سازنده ی ماهیچه های اسکلتی است. 🎯تار ماهیچه ای: هر سلول ماهیچه ای (میون) را یک تار ماهیچه ای می نامند. 🎯سارکولم : غشا یا پوشش تار...

پروتئین های موجود در خون 0

پروتئین های موجود در خون

پروتئین های موجود در خون 💉 🔴پروتئین های دفاعی 🔺پادتن + پرفورین + پروتئین مکمل + اینترفرون 🔴پروتئین های انعقادی 🔺فاکتور هشت! + پروترومبین + فیبرینوژن + ترومبوپلاستین + ترومبین + فیبرین 🔺ترومبوپلاستین و...

انواع پروتیین ها 0

انواع پروتیین ها

هفت گروه اصلی پروتئین ها از نظر نوع کاری که در بدن انجام می دهند ۱٫ساختاری: پروتئین های موجود در تار عنکبوت، ابریشم و ناخن از این گروه هستند. کراتین مو، کلاژن در بافتهای...

۵۰قید مهم زیست دوم 0

۵۰قید مهم زیست دوم

۵۰قید مهم زیست دوم 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 آمادگی آزمون ۵ مهر ۱۳۹۵ -۱مقاومت تارهای عنکبوت نسبت به قطری که دارند بسیار زیاد و بی همتاست. -۲تقریبا همه مولکول های که در سلول ها ساخته میشوند کربن...