برچسب: نکات زیست شناسی سال چهارم

پلازمید 0

پلازمید

پلازمید 💎مولکول DNA حلقوی کمکی در باکتری ها 💎مولکول DNA اصلی تعدادش یکیست ولی پلازمید چند عدد 💎از نظر اندازه کوچک تر از DNA اصلیست 💎سرعت تکثیر بالایی دارد 💎دارای قدرت ورود وخروج از...

انزیم محدود کننده 0

انزیم محدود کننده

انزیم محدود کننده ⭕️ویژگی جایگاه تشخیص ان 🔹دارای ۱۲ نوکلئوتید 🔹دارای ۶ پورین و ۶ پریمیدین 🔹دارای ۱۰ پیوند فسفودی استر 🔹دارای ۱۴ پیوند هیدروژنی ⭕️هنگام اثر ان بر یک جایگاه تشخیص 🔹شکستن دو...

مراحل مهندسی ژنتیک 0

مراحل مهندسی ژنتیک

مراحل مهندسی ژنتیک 🔵برش 🔹افزودن  انزیم Ecor1 🔹برش حداقل ۳ جایگاه 🔹شکستن ۶ پیوند فسفودی استر 🔹مصرف ۶ مولکول اب 🔹شکستن ۲۴ پیوند هیدروژنی 🔹ایجاد ۶ انتهای چسبنده 🔹تولید انرژی(گرما) 🔵ایجاد DNA نوترکیب دارای...

آزمایش کوهن و بایر 0

آزمایش کوهن و بایر

💚💚آزمایش کوهن و بایر💚💚 🍀قورباغه آفریقایی، یوکاریوت و  ،Ecoliباکتری و پروکاریوت است. 🌱در این آزمایش Ecoliدستورزی شد نه قورباغه ی . آفریقایی 🍉در این آزمایش، ژن ( rRNA (DNAمنتقل شد نه خود .rna 🌶دی...

نکات ترجمه 0

نکات ترجمه

⛔️نکات ترجمه⛔️ ۱️⃣ تمامی کدون ها به جایگاه P می روند به جز کدون پایان. ۲️⃣ تمامی کدون ها به جایگاه A می روند به جز کدون آغاز . ۳️⃣ تمامی رمزهای آمینواسیدها به...

اپران لک و متابولیسم لاکتوز 0

اپران لک و متابولیسم لاکتوز

نکته🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟اپران لک و متابولیسم لاکتوز 💥متابولیسم لاکتوز در اشریشیاکلای نیازمند سه آنزیم است که این آنزیمها محصول اپران سه ژنی به نام اپران لک است ☀️وقتی لاکتوز در محیط نیست، غلظت هر سه آنزیم...

بررسی ساختار tRNA 0

بررسی ساختار tRNA

نکته🌟🌟🌟🌟بررسی ساختار tRNA 💙ساختار مولکول tRNAبه ساختار برگ شبدری معروف است، ولی ساختار سه بعدی آن در سلول مشابه حرف Lاست. 💚 برای هر کدام از ۲۰نوع آمینواسید حداقل یک tRNAی اختصاصی وجود دارد....

چگونگی شناسایی رمز DNA 1

چگونگی شناسایی رمز DNA

چگونگی شناسایی رمز DNA ™ نیرنبرگ و همکاران او از mRNAبرای شناسایی و کشف رمز DNAاستفاده کردند. ™ نیرنبرگ و همکارانش رشتهای از mRNAکه فقط نوکلئوتیدهای یوراسیل دار داشـت سـاختند. مولکـول RNAی سـاخته شـده...

تنظیم بیان ژن 0

تنظیم بیان ژن

۱٫در هر سلولی فقط بخشی از همه ی ژن ها رونویسی و ترجمه می شوند ( بیان می شوند) ۲٫دو سلول می توانند در ژنوتیپ یکسان ولی در فنوتیپ متفاوت باشند و این تفاوت...

انواع MRNA 0

انواع MRNA

MRNAتک ژنی در همه ی یوکاریوت ها و به ندرت در پروکاریوت ها یافت میشود هر mRNA یک رمز آغاز و یک رمز پایان دارد. هر mRNA رمزگردان یک رشته ی پلی پپتیدی است....