هورمون ها

هورمون ها 🔵هورمون های کاهنده قند خون 🔹انسولین 🔵هورمون های افزاینده قند خون 🔹 گلوکاگون 🔹کورتیزول 🔹اپی نفرین و نوراپی نفرین 🔹هورمون رشد 🔹هورمون های تیروئیدی 🔵هورمون های موثر روی قلب 🔹تیروکسین 🔹اپی نفرین...