برچسب: پروتیین سازی

انواع محیط کشت 0

انواع محیط کشت

انواع محیط کشت 🔵فقیر 🔹محیط کشت کمتر از محیط کشت حداقل که چرخه ی سلولی جاندار را متوقف می کند (محیط کشت سلول تمایز یافته ی پستان گوسفند در آزمایش یان ویلموت) 🔵حداقل 🔹شامل...

حفظ کدون های مورد نیاز 0

حفظ کدون های مورد نیاز

حفظ کدون های مورد نیاز ⚪️کدون AUG (متیونین-کدون اغاز ترجمه نیز هست) ⚪️کدون UUU (اولین کدون کشف شده) ⚪️کدون CUU (لوسین) ⚪️کدون UCC-UCU (سرین) ⚪️کدون CGU (ارژنین) ⚪️کدون GAA (گلوتامیک اسید) ⚪️کدون UGU-UGC (سیستئین)...