🔴سرخرگ و سیاهرگ🔵

🔴سرخرگ و سیاهرگ🔵 🔺تعریف سرخرگ: رگی است که خون را از قلب می برد. 🔹تعریف سیاهرگ: رگی است که خون را به قلب می برد. ✔️پس ممکن است در سرخرگ خون روشن یا تیره...