برچسب: 💢سه ترکیب مهم کنکوری💢

0

💢سه ترکیب مهم کنکوری💢

💢سه ترکیب مهم کنکوری💢 🔹گلی سین ➕فرمول: NH2-CH2-COOH ➕جرم مولکولی: ۷۵ گرم بر مول ➕نقطه ذوب: ۲۳۲ درجه سلسیوس ➕نقطه جوش: خیلی بالا ➕انحلال در آب: خیلی زیاد ➕انحلال در اتانول: نامحلول ➕انحلال در...

💢سه ترکیب مهم کنکوری💢 0

💢سه ترکیب مهم کنکوری💢

💢سه ترکیب مهم کنکوری💢 🔹گلی سین ➕فرمول: NH2-CH2-COOH ➕جرم مولکولی: ۷۵ گرم بر مول ➕نقطه ذوب: ۲۳۲ درجه سلسیوس ➕نقطه جوش: خیلی بالا ➕انحلال در آب: خیلی زیاد ➕انحلال در اتانول: نامحلول ➕انحلال در...