برچسب: 💢نکات کنکوری استرها💢

0

💢نکات کنکوری استرها💢

💢نکات کنکوری استرها💢 🔹اگر به جای اتم هیدروژن گروه کربوکسیل، آلکیل قرار بگیرد، استر تولید می شود. 🔹استرها از واکنش کربوکسیلیک اسیدها با الکل ها در محیط اسیدی تهیه می شوند. 🔹از گرم کردن...

💢نکات کنکوری استرها💢 0

💢نکات کنکوری استرها💢

💢نکات کنکوری استرها💢 🔹اگر به جای اتم هیدروژن گروه کربوکسیل، آلکیل قرار بگیرد، استر تولید می شود. 🔹استرها از واکنش کربوکسیلیک اسیدها با الکل ها در محیط اسیدی تهیه می شوند. 🔹از گرم کردن...