برچسب: 🔥نکات کنکوری طیف نشری خطی هیدروژن🔥

0

🔥نکات کنکوری طیف نشری خطی هیدروژن🔥

🔥نکات کنکوری طیف نشری خطی هیدروژن🔥 ❌طرح سوال در کنکور۹۶ از این نکات❌ 🔹این طیف از اتم برانگیخته H حاصل می شود نه مولکول H2 🔹رنگ بنفش (۴۱۰nm) بیشترین انحراف. انتقال ۶ به ۲...

🔥نکات کنکوری طیف نشری خطی هیدروژن🔥 0

🔥نکات کنکوری طیف نشری خطی هیدروژن🔥

🔥نکات کنکوری طیف نشری خطی هیدروژن🔥 ❌طرح سوال در کنکور۹۶ از این نکات❌ 🔹این طیف از اتم برانگیخته H حاصل می شود نه مولکول H2 🔹رنگ بنفش (۴۱۰nm) بیشترین انحراف. انتقال ۶ به ۲...